Algemene voorwaarden

De verwerking van gegevens op Intostudies.nl is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod van informatie in samengesteld op basis van openbare bronnen zoals de CROHO database.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

Intostudies noch haar toeleveranciers kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Intostudies.nl is opgeslagen. Behoudens opzet of grove schuld is Intostudies dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. De gebruiker dient essentiële informatie altijd op juistheid te controleren.

Intostudies is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk zijn van de website. Ook is Intostudies.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Intostudies behoudt het recht om een review niet te plaatsen of te verwijderen. Reviews worden verwijderd wanneer de kennelijke onrechtmatigheid daarvan aannemelijk is gemaakt. Ook kunnen we (delen van) reviews publiceren en/of overnemen in andere media.

Eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van Intostudies.nl berusten bij Intostudies, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Intostudies.nl. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van Intostudies.nl en haar toeleveranciers op de website. De gebruiker mag de inhoud slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met Intostudies is overeengekomen. Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van Intostudies zonder toestemming van Intostudies openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. Door bijdragen te leveren op de website stemmen bezoekers op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met bovengenoemd gebruik van hun review.

Privacy Policy

Intostudies, gevestigd aan Benningkamplaan 18, 1911 LP Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.intostudies.nl Benningkamplaan 18, 1911 LP Uitgeest +31 646 874 826

 

Bas Mensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Intostudies Hij/zij is te bereiken via info at intostudies.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intostudies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@intostudies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intostudies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Intostudies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intostudies) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Intostudies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                 > 10 jaar > Om onze content goed weer te kunnen geven en later aanpassingen te kunnen doen

Overige gegevens         > 10 jaar > Om onze content goed weer te kunnen geven en later aanpassingen te kunnen doen

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Intostudies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intostudies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intostudies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intostudies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info at intostudies.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Intostudies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intostudies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info at intostudies.nl